Regulamin Mischker BM Szkoły Języka Angielskiego:

1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu roku szkolnego. Wolne dni, ferie nie są wliczane do ilości godzin i nie są pobierane za nie żadne opłaty. W czasie rekolekcji szkolnych zajęcia odbywają się według planu.

2. Słuchacz ma obowiązek regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć swojej grupy.

3. Podczas zajęć Słuchacz powinien czynnie w nich uczestniczyć, wywiązywać się z obowiązków (praca domowa, sprawdziany) oraz zachowywać w sposób poprawny i nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.

4. W przypadku Słuchaczy zakłócających przebieg zajęć ustala się następująca procedurę:

  • Krok 1 – telefon lektora do rodziców/opiekunów,
  • Krok 2 – pisemna informacja rodziców/opiekunów o warunkach na jakich Słuchacz może kontynuować naukę,
  • Krok 3 – skreślenie Słuchacza z listy uczestników i natychmiastowe wypowiedzenie Umowy.

Uwagi:

  • Każdy kolejny krok podejmowany jest w przypadku braku poprawy zachowania Słuchacza.
  • W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu kolejne etapy procedury mogą zostać połączone.
  • Skreślenie z listy traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy przez Słuchacza ze skutkiem finansowym w postaci wymagalnej płatności w wysokości trzech opłat miesięcznych za kurs.

O fakcie skreślenia Mischker BM zawiadomi niezwłocznie rodziców/opiekunów Słuchacza. Powyższe zobowiązanie nie zwalnia Słuchacza od pełnej odpowiedzialności finansowej i prawnej za skutki swojego postępowania.

5. W szczególnych sytuacjach (choroba lektora, szczególne zdarzenia losowe) zajęcia mogą zostać odwołane przez Mischker BM w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Słuchacze zostaną niezwłocznie poinformowani sms-em, a na drzwiach sali językowej pojawi się odpowiednia informacja. W pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje Lektor informując Słuchaczy z wyprzedzeniem przynajmniej jednego spotkania. Zajęcia nie muszą być odpracowane, jeśli to nie wpływa na zagwarantowaną ilość godzin.
Uwaga:
W przypadkach szczególnych (pandemia, odgórne zawieszenie zajęć w szkołach z przyczyn niezależnych od Mischker BM) zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę internetową. W przypadku gdyby i taka forma prowadzenia zajęć była niemożliwa zawarta pomiędzy stronami Umowa zostanie rozwiązana a zobowiązania finansowe rozliczone zostaną proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć.

6. Na terenie Szkoły Słuchacz ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachowywać porządek i przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej.

7. Słuchacz może korzystać z mienia znajdującego się na terenie Szkoły jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Za wszelkie szkody powstałe wskutek jego zawinionego zachowania, Słuchacz lub jego Prawni Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną.

8. Słuchacz, lub jego Prawni Opiekunowie, ma prawo zgłaszać do Mischker BM swoje wnioski, opinie, pytania i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Szkoły i przebiegu kursu, w tym w szczególności dotyczące pracy Lektora.

9. Mischker BM odpowiada za bezpieczeństwo Słuchacza tylko podczas trwania zajęć w sali lekcyjnej. Za bezpieczeństwo Słuchacza, poza wyznaczonymi godzinami zajęć, odpowiada sam Słuchacz oraz jego Prawni Opiekunowie.

10. Rodzice Słuchaczy uczęszczających na kursy, proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem w sprawie postępów w nauce, oraz frekwencji na zajęciach.

11. Wykorzystanie wizerunku słuchacza w materiałach reklamowych, przez organizatora kursów – Mischker BM, jest możliwe tylko za zgodą zainteresowanego, a w przypadku osoby niepełnoletniej za zgodą jej prawnego opiekuna.

12. Mischker BM staje się administratorem danych osobowych Uczestników Kursu tylko w zakresie i na czas wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami RODO.